Home

Doordringen tot de kern van je probleem

Heb je behoefte aan een instrument dat doordringt tot de kern van je organisatieprobleem? Wil je focus en richting hebben om datgene te doen wat nu nodig is? Wil je handvatten krijgen om het onderlinge vertrouwen versterkt en/of hersteld kan worden? Wil je dat een ieder in staat is zijn eigen verantwoordelijkheid op te pakken? Dan is de BASc® iets voor jou!

De sleutel zit in het bewustzijn dat mensen verschillend zijn, verschillende belangen hebben en verschillende beelden van de werkelijkheid hebben. Door de verschillende zienswijzen bij elkaar te brengen wordt duidelijk waardoor zaken goed en minder goed gaan. De ervaring leert dat hier meestal de dieperliggende oorzaken van organisatieproblemen liggen.

De BASc® is een integraal en gevalideerd meetinstrument en is speciaal ontwikkeld om zicht op die verschillende belangen en belevingen te krijgen. Met behulp van de resultaten van de BASc® wordt overzicht gecreëerd, waardoor directies en MT’s handvatten krijgen om focus aan te brengen en organisatieproblemen fundamenteel op te lossen.

De BASc® is zo ontwikkeld dat iedere belanghebbende direct bij het onderzoek wordt betrokken, waarbij tegelijkertijd de verstoringen tot een minimum worden beperkt. Deze aanpak stimuleert de betrokkenheid en zorgt ervoor dat er gedragen beeld van de huidige organisatiesituatie ontstaat.

De BASc® helpt je op een snelle manier grip (terug) te krijgen op je organisatie en geeft concrete handvatten om gericht en effectief met je organisatie aan de slag te gaan.

Toepassingsmogelijkheden

De BASc® is flexibel en kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals:

  1. Als instrument om de samenwerking tussen (top) management en de werkvloer te verbeteren. Doordat de verschillen in belangen en beleving zichtbaar worden, kunnen er gesprekken op gang worden gebracht en ontstaat er wederzijds begrip.
  2. Als instrument om de effectiviteit van management- en directieteams te verbeteren, omdat de verschillen in belangen en beleving van de individuele leden in beeld kunnen worden gebracht.
  3. Als instrument om dieperliggende oorzaken van moeilijk oplosbare problemen inzichtelijk en meetbaar te maken, zodat hiervoor duurzame oplossingen gevonden kunnen worden.
  4. Als instrument om periodiek de tevredenheid, betrokkenheid en werkdruk van je medewerkers te onderzoeken.