In de praktijk

De BASc® is voor 80% gestandaardiseerd en voor 20% maatwerk en kan van de start tot finish binnen 6 weken worden afgerond. Het invullen van een vragenlijst duurt per deelnemer ongeveer 15 minuten. Indien gewenst, kunnen deze vragenlijsten anoniem worden ingevuld.

De kern van de BASc® bestaat uit 3 online vragenlijsten: De BASc® werkdrukmeter, de BASc® draagvlakmeter en de BASc® DNA. De BASc® werkdrukmeter en de BASc® draagvlakmeter en kunnen ook gecombineerd ingezet worden (de BASc® Compleet). Deze vragenlijsten zijn overigens ook in het Engels beschikbaar.

Daarnaast zijn er verschillende aanvullende vragenlijsten beschikbaar. Zie overige producten.

“‘spot-on’ en wellicht een slapeloze nacht. Eyeopener was vooral de blinde vlek met betrekking de klantfocus. Praktisch toepasbaar, helder en volledig te begrijpen. Helder waar de quickwins te behalen zijn.”

De BASc® werkdrukmeter

Met behulp van de BASc® werkdrukmeter krijg je inzicht in de mate waarin overbelasting wordt ervaren en waardoor kans op uitval ontstaat. Ook krijg je inzicht in de meest urgente problemen die direct om een oplossing vragen. Hiermee krijg je concrete handvatten om op structurele wijze de werkdruk binnen het MT aan te pakken. De BASc® combineert de harde componenten van de bedrijfskunde (beleid en organisatie-inrichting) met de menselijke kant (onderlinge samenwerking en het eigen functioneren) met elkaar.

De vragenlijsten zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden in totaal 64 (2 x 32) vragen gesteld, waarbij zowel de belangen als de beleving van de betrokkenen wordt gemeten.

Door de verschillen inzichtelijk te maken wordt helder in welke mate mensen, teams en organisaties met zichzelf en met elkaar op 1 lijn liggen. Met behulp van verschillende dashboards krijg je een beeld van waar dat niet het geval is en waardoor werkdrukproblemen ontstaan.

De BASc® werkdrukmeter kan zowel individueel als voor teams worden ingezet, waarbij de BASc® werkdrukmeter voor teams op eenvoudige wijze uitgebreid kan worden met de BASc® draagvlakmeter.

De BASc® werkdrukmeter (resultaat)

BASc® draagvlakmeter

Met behulp van de BASc® draagvlakmeter krijg je inzicht in de mate waarin jullie als directie of MT dezelfde visie voor ogen hebben en of jullie gelijk in de wedstrijd zitten, m.a.w. zijn jullie het eens met datgene wat jullie aan het doen zijn. En waar verschillen jullie dan met elkaar. De betrokkenen worden zich bewuster van het feit dat ze op verschillende manieren naar vraagstukken kijken en daardoor ook vaak andere belangen hebben. Met de uitslag van de draagvlakmeter kun je concreet aan de slag omdat je handvatten krijgt om op structurele wijze het draagvlak in je organisatie te verbeteren. De BASc® combineert de harde componenten van de bedrijfskunde (beleid en organisatie-inrichting) met de menselijke kant (onderlinge samenwerking en het eigen functioneren) met elkaar.

De vragenlijst is vanuit een integraal perspectief ontwikkeld. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden in totaal 32 vragen gesteld, waarbij de belangen van de verschillende betrokkenen wordt gemeten.

Door de verschillen inzichtelijk te maken wordt helder in welke mate mensen, teams en organisaties met zichzelf en met elkaar op 1 lijn liggen. Met behulp van verschillende dashboards krijg je een beeld van waar dat niet het geval is en waardoor draagvlakproblemen ontstaan.
De BASc® draagvlakmeter kan zowel organisatiebreed als voor teams worden ingezet.

De BASc® draagvlakmeter (resultaat)

De BASc® DNA

De BASc® DNA is speciaal ontwikkeld om inzicht te krijgen in het voorkeursgedrag van teams. Door de waarden en drijfveren van een team in beeld te brengen wordt duidelijk op welke manieren teams het beste met elkaar kunnen samenwerken en hoe ze goed aangestuurd kunnen worden. Op basis hiervan kunnen inschattingen gemaakt hoe en op welke wijze verbeteractiviteiten het beste kunnen worden aangepakt.

De vragenlijst is vanuit een integraal perspectief ontwikkeld en bestaat uit 16 bedrijfskundige stellingen. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, team, inhoudelijk en omgeving, worden inzicht verkregen in de waarden en de drijfveren van een team of een afdeling en wordt duidelijk op welke manier teams goed aangestuurd kunnen worden, waar ze energie van krijgen en wat energie kost.
De BASc® DNA is speciaal voor teams ontwikkeld, maar kan ook individueel worden ingezet.

Overige producten

  • De BASc® compleet kan ingezet worden gebruikt om naast de werkdruk en draagvlak ook de verbeterpunten van de organisatie in kaart te brengen. Met de BASc® Compleet wordt inzicht verkregen in de achterliggende oorzaken waarom bepaalde zaken niet lekker lopen. Ook wordt duidelijk welke zaken wel lekker lopen. Hierdoor wordt het mogelijk om heel gericht met de issues aan de gang te gaan.

  • De BASc® Taakvolwassenheid, wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de mate waarin men in staat is om de beoogde taken met vertrouwen uit te voeren. Het gaat hierbij om: verantwoording nemen, vakbekwaamheid, samenwerking en regelmogelijkheden. Op basis hiervan wordt inzichtelijk waar de ontwikkelpunten ten aanzien van de taakuitvoering van de organisatie liggen.

  • De BASc® Leiderschap, wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de mate waarin leiderschap binnen de organisatie is ontwikkeld. Hierbij gaat het om: visie, voorbeeldgedrag, mobiliseren van betrokkenheid en kwaliteitsontwikkeling van de organisatie. Op basis hiervan wordt inzichtelijk waar de ontwikkelpunten ten aanzien van de aansturing van de organisatie liggen.

  • Naast bovenstaande vragenlijsten zijn er, op verzoek, nog twee speciale vragenlijsten beschikbaar. De BASc® Arbeidsvoorwaarden en de BASc® Compliance en Integriteit voor banken. Deze zijn in samenwerking met anderen ontwikkeld en worden alleen in samenwerking met hen ingezet.

Voor meer informatie over deze aanvullende vragenlijsten kunt u contact met ons opnemen.