De vinger op de zere plek

De Business Awareness Scan (BASc®) is een high-end en gevalideerd instrument dat de draagvlak- en werkdrukproblemen in kaart brengt. De BASc® is gebaseerd op jarenlang onderzoek en ervaring en gaat terug naar de essentie/kern, waardoor diepere oorzaken van draagvlak- en werkdrukproblemen worden verklaard. Dit inzicht zorgt ervoor dat adequate acties geformuleerd kunnen worden om het draagvlak te vergroten en de werkdruk te verminderen, met als resultaat dat doelen makkelijker en met meer plezier worden gehaald.
De BASc® gaat uit van het principe dat ieder mens verschillend is, verschillende belangen heeft en verschillende beelden van de werkelijkheid heeft. Onder deze belangen liggen behoeften en verwachtingen en als deze voor het gevoel niet worden vervuld dan ontstaan er druk. Druk die uiteindelijk kan leiden tot draagvlak- en werkdrukproblemen. Door gericht op zoek te gaan naar de verschillen in belangen en beleving wordt duidelijk wat de dieperliggende oorzaken hiervan zijn.

BASc belang
“Het onmeetbare meetbare gemaakt en bevestiging van het onderbuikgevoel”

Een gezamenlijk beeld zorgt voor inzicht en bewustwording

De BASc® maakt inzichtelijk waar de verschillen in belangen en beleving zijn. Met behulp van de BASc® wordt inzichtelijk wat de diepere oorzaken van werkdruk of gebrek aan draagvlak is. De rapporten geven een helder kader om concreet met de geconstateerde issues aan de slag te gaan, zowel zelf als met de omgeving. Hierdoor wordt de basis gelegd om op structurele wijze de werkdruk te verlagen en de effectiviteit te verbeteren. Het kan ingezet worden voor zowel organisaties, teams als voor individuen.

De vragenlijsten zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, cultureel, bedrijfskundig en strategisch. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 15 minuten.

Belangrijk/beleving schaal 1 t/m 5
Dat medewerkers zich verantwoordelijk voor de werkzaamheden voelen, vind ik….
Dat werkzaamheden in gezamenlijk overleg worden afgestemd en uitgevoerd, vind ik….
Dat medewerkers, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken betrekken, vind ik….
Dat medewerkers de juiste bevoegdheden hebben om hun taken goed uit te voeren vind ik….
Dat het management vertrouwen in de medewerkers heeft, vind ik….
Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden
Werkzaamheden worden in gezamenlijk overleg afgestemd en uitgevoerd
Medewerkers betrekken, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken
Medewerkers hebben de juiste bevoegdheden om hun taken goed uit te voeren
Het management heeft vertrouwen in de medewerkersToepassingsmogelijkheden

De BASc® is flexibel en kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Het instrument is zowel geschikt in crisissituaties, als ook voor situaties als het al goed loopt. Dan kunnen ze gebruikt worden om de organisatie verder te versterken en de kwaliteit naar een nog hoger plan te brengen. Hieronder een aantal toepassingsmogelijkheden:

  1. Als instrument om de diepere oorzaken van werkdruk te onderzoeken. Werkdruk dat uiteindelijk kan leiden tot burn-outklachten, kwaliteitsverlies, extra kosten, ziekteverzuim en demotivatie.
  2. Als instrument om het aanwezige draagvlak te onderzoeken. Gebrek aan draagvlak zorgt voor weerstand, bondjesvorming, kwaliteitsverlies, afnemende betrokkenheid, extra kosten en vertraging.
  3. Als instrument om de samenwerking tussen (top) management en de werkvloer te verbeteren. Doordat de verschillen in belangen en beleving zichtbaar worden, kunnen er gesprekken op gang worden gebracht en ontstaat er wederzijds begrip.
  4. Als instrument om de effectiviteit van management- en directieteams te verbeteren, omdat de verschillen in belangen en beleving van de individuele leden in beeld kunnen worden gebracht.
  5. Als instrument om dieperliggende oorzaken van moeilijk oplosbare problemen inzichtelijk en meetbaar te maken, zodat hiervoor duurzame oplossingen gevonden kunnen worden.
  6. Als instrument om periodiek de medewerkertevredenheid te onderzoeken.

Casus 1

Werkdruk

Werkdruk

Casus 1

Casus 2

Draagvlak

Draagvlak

Casus 2

Casus 3

Samenwerking

Samenwerking

Casus 3

Casus 4

Samenwerking MT

Samenwerking MT

Casus 4