Weten waar je als organisatie staat

Wil je zowel bedrijfskundig als mensgericht weten waar je als organisatie staat en waar je fundamenteel op verder wil bouwen? Of gaat je organisatie gebukt onder te hoge werkdruk of te weinig draagvlak (waardoor de onderlinge samenwerking niet lekker loopt) en ben je op zoek naar een manier om hier grip op te krijgen? Dan is het zinvol om te onderzoeken wat er in de basis goed gaat en wat de achterliggende oorzaken van deze problemen zijn. Daarvoor bestaat de Business Awareness Scan (BASc®). De BASc® is een high-end en gevalideerd instrument dat snel en effectief de huidige situatie van je organisatie in kaart brengt, zodat je weet wat je als directie te doen hebt.

De BASc® gaat uit van het principe dat ieder mens verschillend is, verschillende belangen heeft en verschillende beelden van de werkelijkheid heeft. De BASc® brengt die verschillen in belangen en beleving aan het licht en maakt zo duidelijk welke acties nodig zijn om succesvol te kunnen zijn en wat de dieperliggende oorzaken van je problemen zijn.

De BASc® is een integraal instrument dat het draagvlak, organisatie-ontwikkelpunten en frustraties meet.

  • Draagvlak is de feitelijke motor van je organisatie, zonder draagvlak voor je beleid of je veranderingen ontbreekt de wil en de betrokkenheid om als organisatie effectief te kunnen functioneren.
  • Organisatie-ontwikkelpunten maken inzichtelijk waar de verbeterpunten zitten, zowel qua samenwerking als bedrijfskundig.
  • Frustraties vernauwen de blik waarmee je mensen naar organisatievraagstukken kijken, waardoor kwaliteit en efficiency onder druk komen te staan.

De vragenlijsten van de BASc® zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld, namelijk vanuit 4 invalshoeken: individueel, cultureel, bedrijfskundig en strategisch. Je krijgt snel een goed gedetailleerd beeld van waar je als organisatie zowel bedrijfskundig als mensgericht staat.

BASc belang
“Het onmeetbare meetbare gemaakt en bevestiging van het onderbuikgevoel”

De basis voor effectieve bedrijfsvoering

De BASc® maakt vanuit 4 invalshoeken inzichtelijk waar de belangen en beleving verschillen. Dit wordt weergegeven middels een spinnenweb en een dashboard waardoor direct duidelijk is wat en waar het goed gaat, maar ook waar het minder lekker loopt omdat de verschillen tussen de belangen en hoe deze beleefd worden groot zijn. In totaal wordt op 32 aspecten aangegeven waar de organisatie staat. Het DNA plaatje geeft aan hoe het team ‘in de wedstrijd’ zit en wat hen vooral motiveert.

De rapporten uit de BASc® geven een helder kader om concreet met de geconstateerde issues aan de slag te gaan. Zo wordt de basis gelegd om op structurele wijze met organisatievraagstukken aan de gang te gaan en de effectiviteit te verbeteren. Het meetinstrument kan ingezet worden voor zowel organisaties, teams als individuen.

De vragenlijsten zijn vanuit een integraal perspectief ontwikkeld. Vanuit 4 invalshoeken: individueel, cultureel, bedrijfskundig en strategisch. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 15 minuten.

Gratis Miniscan

Belangrijk/belevingschaal 1 t/m 5
Dat medewerkers zich verantwoordelijk voor de werkzaamheden voelen, vind ik….
Dat werkzaamheden in gezamenlijk overleg worden afgestemd en uitgevoerd, vind ik….
Dat medewerkers, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken betrekken, vind ik….
Dat medewerkers de juiste bevoegdheden hebben om hun taken goed uit te voeren vind ik….
Dat het management vertrouwen in de medewerkers heeft, vind ik….
Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden
Werkzaamheden worden in gezamenlijk overleg afgestemd en uitgevoerd
Medewerkers betrekken, indien nodig, anderen bij de oplossing van hun vraagstukken
Medewerkers hebben de juiste bevoegdheden om hun taken goed uit te voeren
Het management heeft vertrouwen in de medewerkersToepassingsmogelijkheden

De BASc® is flexibel en kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Het instrument is zowel geschikt in crisissituaties, als in situaties waarin het al goed loopt. Je kunt de resultaten ook gebruiken om de organisatie verder te versterken en de kwaliteit naar een nog hoger plan te brengen.

Je kunt de BASc® in jouw organisatie bijvoorbeeld toepassen om….:

  1. de effectiviteit van management- en directieteams te verbeteren.
  2. de samenwerking tussen (top) management en de werkvloer te verbeteren.
  3. inzicht te krijgen in de huidige situatie van een organisatieonderdeel.
  4. de diepere oorzaken van werkdruk te onderzoeken.
  5. het aanwezige draagvlak te onderzoeken.
  6. dieperliggende oorzaken van moeilijk oplosbare problemen inzichtelijk en meetbaar te maken.
  7. periodiek de medewerkertevredenheid te onderzoeken.

Casus 1

Werkdruk

Werkdruk

Casus 2

Draagvlak

Draagvlak

Casus 3

Samenwerking

Samenwerking

Casus 4

Samenwerking MT

Samenwerking MT